Kyomi Meijer Psychotherapie en Coaching

Werkwijze

Via het contactformulier op deze site kunt u zich aanmelden voor psychologische behandeling en psychotherapie. Ik zal in de meeste gevallen binnen 3 werkdagen uw bericht beantwoorden. We bespreken telefonisch uw aanmelding of vraag  en als een andere vorm van hulp passender lijkt zal ik u terugverwijzen naar de huisarts met eventueel advies. Zo mogelijk wordt de eerste afspraak vastgelegd of mocht er nog geen plek zijn, wordt u op de wachtlijst geplaatst (zie wachttijd).

Het is belangrijk dat u voor het eerste gesprek een geldige verwijsbrief van de huisarts meeneemt. In ieder geval moet daarin vermeld staan: de agb-code van de verwijzer; dat er sprake is van een (vermoeden van een) DSM benoemde psychische stoornis; verwijzing specifiek benoemd voor bggz of de sggz; en of het al dan niet gaat om een heraanmelding voor de ggz.

De eerste intakefase bestaat uit ongeveer 2 a 3 gesprekken, het invullen van vragenlijsten, en eventueel opvragen van informatie over eerdere behandelingen. Op basis hiervan wordt een  diagnose en behandelplan opgesteld of eventueel behandeladvies als toch blijkt dat een andere vorm van zorg beter aansluit. De behandeling wordt ingezet als u instemt met de bevindingen en het plan.

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Met deze meting (routine outcome measurement) maken we de geleverde zorg inzichtelijk en kunnen we deze evalueren en verbeteren. Een of meerdere vragenlijsten zullen ten minste aan het begin en aan het einde van de behandeling en bij langerdurende therapie├źn tussentijds bij u afgenomen worden. Hiermee kunnen we na verloop van tijd zien welke klachten zijn afgenomen en welke wellicht nog onvoldoende zijn verminderd. Het behandelplan kan dan waar mogelijk worden bijgesteld.  Aan het einde van de behandeling zal in de gesprekken een evaluatie plaatsvinden, en tevens vult u een vragenlijst in waarin u de mate van tevredenheid over uw behandeling aan kunt geven.

U bent niet verplicht de ROM of andere vragenlijsten in te vullen.

WAARNEMING EN CRISIS

Waarneming bij langdurige afwezigheid en ziekte zal met u als client worden besproken zodat u weet bij welke collega u terecht kunt.

Wanneer u tussen 2 sessies door contact of overleg nodig heeft kan dat via uw beveiligde account in Embloom, wat in het begin van de behandeling voor u wordt aangemaakt. Mocht er sprake zijn van een acute crisis dan kunt u contact opnemen met de huisarts (of buiten kantoortijden de huisartsenpost) die zo nodig de crisisdienst kan inschakelen.

KWALITEIT EN KLACHTEN

Beroepscode en Kwaliteit

Bij de uitoefening van het beroep van psychotherapeut moet ik mij houden aan de beroepscodeopgesteld door de NVP. Kort samengevat houdt dit in:

-U heeft recht op informatie.
-U heeft recht op geheimhouding van uw gegevens
-U heeft recht op inzage van uw dossier
-U heeft het recht om zelf een hulpverlener te kiezen
-U heeft het recht om een klacht in te dienen
-Al het besprokene wordt als strikt vertrouwelijk behandeld.

De praktijk voldoet aan de Kwaliteitscriteria van de LVVP, vastgesteld in een (her)visitatietraject eind 2021.                                                                                                                                                                                                   

Het goedgekeurde kwaliteitsstatuut is hier in te zien.

Klachtenregeling

In het geval u klachten heeft over mij of de behandeling, is het belangrijk om deze eerst samen te bespreken. Mocht dat niet leiden tot een oplossing of verbetering van de situatie kunt u gebruik maken van de hulp van een LVVP-bemiddelaar, en zo nodig de klachtencommissie van de LVVP aanschrijven. Meer informatie kunt u vinden in het klachtenregelement van de LVVP.

PRIVACY

De privacystatement AVG van KMPC kunt u hier hier lezen.

Verder Bericht

Vorige Bericht