Kyomi Meijer Psychotherapie en Coaching

Kosten

Verzekerde zorg

Een groot aantal behandelingen in de ggz wordt na verwijzing van de huisarts vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet, na verrekening met uw verplichte eigen risico (in 2021 € 385). U moet er rekening mee houden dat u dit bedrag bij een behandeling in de ggz al snel helemaal kwijt bent,  aangezien er naast de gesprekken veel extra tijd wordt besteed aan werkzaamheden zoals het opstellen van de indicatie en het behandelplan (indirecte tijd). 

Binnen de generalistische basis-GGZ wordt gedeclareerd in de vorm van een Zorgzwaarteproduct (kort, middellang of intensief) met in de regel zo’n 4 tot 12 sessies en binnen de specialistische GGZ in een traject dat Diagnose Behandel Combinatie (DBC) wordt genoemd. De SGGZ heeft geen maximum aantal zittingen.
Zowel een Zorgzwaarteproduct als een DBC zijn een combinatie van diagnose, de zwaarte van uw problematiek en de totale tijd van alle behandelactiviteiten (zowel directe tijd als indirecte tijd zoals administratieve handelingen en overleg). Elke DBC en elk Zorgzwaarteproduct heeft een vast tarief dat landelijk is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.
In mijn praktijk hanteer ik 100 % van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de producten in de gb-ggz en de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor DBC’s in de g-ggz.

Omdat ik zonder contracten met verzekeraars werk zult u na afloop van de behandeling of bij langerdurende trajecten tussentijds na een jaar, zelf de nota ontvangen. Deze kunt u indienen bij uw verzekeraar. Afhankelijk van uw polis krijgt u dan het volledige bedrag of een gedeelte ervan vergoed. Met een naturapolis wordt de behandeling vergoed voor zo’n 60% tot 80% van de kosten. Met een zuivere restitutiepolis kunt u altijd zelf uw behandelaar kiezen, ook als deze geen contract heeft met uw zorgverzekeraar en ontvangt u 100% vergoeding. Let op: in 2022 zullen niet alle restitutiepolissen ongecontracteerde zorg meer volledig vergoeden. Een overzicht van restitutiepolissen in 2021 vindt u hier.

Per 1 januari 2022 wordt een nieuw systeem ingevoerd om de tarieven te bepalen voor de zorg, het zogenaamde Zorgprestatiemodel. In dit model zijn de tarieven transparanter en directer gekoppeld aan de geleverde zorg. Lees hier meer over dit nieuwe model.

Niet-verzekerde zorg
Niet alle ggz-behandelingen worden vergoed. Onder andere bij de diagnose aanpassingsstoornis, werk- en relatieproblemen en seksuele dysfuncties worden behandelingen niet vergoed. Behandelingen die niet onder de verzekerde zorg vallen, moeten door de behandelaar via een zogenoemd overig zorgproduct (ozp) in rekening worden gebracht bij de cliënt. Hiervoor geldt een vaste prijs per consult van 60 min inclusief indirecte tijd. Voor 2021 is het ozp tarief € 114,41.

Niet nagekomen afspraken                                                                   

In het geval u niet op de afspraak aanwezig bent of niet tijdig afzegt (minimaal 24 uur van tevoren) worden annuleringskosten bij u in rekening gebracht. Het no-show tarief in 2021 is €50,= per enkele sessie.

Verder Bericht

Vorige Bericht